Privacy statement Lijstje.nl

Digital Intelligence vindt uw privacy belangrijk en verkoopt uw gegevens dan ook niet door aan derde partijen.

Artikel 1 - Reikwijdte

Dit statement beschrijft de wijze waarop Digital Intelligence BV persoonsgegevens verwerkt.

Artikel 2 - Gehanteerde begrippen

In dit statement wordt verstaan onder:

Lijstje.nl:
Dienst aangeboden door Digital Intelligence BV
Digital Intelligence BV:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Digital Intelligence gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34121564 die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens en die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;
Dienst:
De Dienst aangeboden door Digital Intelligence BV op www.lijstje.nl omvat het maken en bijhouden van een eigen verlanglijst en het trekken van lootjes met aangewezen personen en het inzien van lijstjes van andere Gebruikers.
Gebruiker:
Betrokkene in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens op wie een persoonsgegeven betrekking heeft
Toestemming:
Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt
Persoonsgegevens:
Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
Privacy Statement:
Dit privacy statement van Digital Intelligence BV waarin is opgenomen de wijze waarop Digital Intelligence BV persoonsgegevens verwerkt.
Werkzaamheden:
Diensten die Digital Intelligence BV levert en verzorgt, in het bijzonder de Dienst aangeboden op www.lijstje.nl.

Artikel 3 – Doel van de verwerking

Digital Intelligence BV verwerkt persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verbeteren van de Dienst. Digital Intelligence BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren of verbeteren van de Dienst.

Lijstje.nl maakt gebruik van de volgende dataverwerkers:

Artikel 4 – Soorten persoonsgegevens en wijze van verkrijging

4.1
Persoonsgegevens worden alleen bij de Gebruiker zelf verzameld.
4.2
Gebruiker geeft Toestemming aan Digital Intelligence BV om persoonsgegevens van Gebruiker te verwerken
4.3
Lijstje.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies voor het aanbieden en verbeteren van de Dienst.

Artikel 5 – De verwerking van persoonsgegevens

5.1
Digital Intelligence BV verwerkt in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze de persoonsgegevens.
5.2
Digital Intelligence BV zal de persoonsgegevens niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen.
5.3
Digital Intelligence BV zal de persoonsgegevens van Gebruiker maximaal één jaar na verwijdering van de Account door Gebruiker bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de Gebruiker te identificeren, tenzij langer bewaren noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld en/of verwerkt. Geanonimiseerde gegevens blijven langer bewaard ten behoeve van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden indien en voor zover Digital Intelligence BV de nodige voorzieningen heeft getroffen teneinde te verzekeren dat de betreffende gegevens uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt.
5.4
Digital Intelligence BV legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
5.5
Digital Intelligence BV verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens met betrekking tot iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, nationaliteit, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging).
5.6
Digital Intelligence BV verwerkt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie

Artikel 6 – Bezwaren persoonsgegevens

6.1
Iedere Gebruiker heeft recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die over hem zijn vastgelegd. Een aanvraag hiertoe kan worden ingediend via info@lijstje.nl.

Artikel 7 – Rechtstreekse toegang tot persoonsgegevens

7.1
Uitsluitend Digital Intelligence BV en door Digital Intelligence BV aangewezen personen die in opdracht van Digital Intelligence BV persoonsgegevens verwerken, invoeren, wijzigen of verwijderen, hebben rechtstreekse toegang tot de persoonsgegevens van de Gebruiker.
7.2
Digital Intelligence BV en de personen zoals bedoeld in artikel 7.1, alsmede personen die zijn belast met de uitvoering van technische werkzaamheden zijn verplicht tot strikte geheimhouding omtrent de persoonsgegevens waarvan zij kennis hebben kunnen nemen, behoudens voor zover enig wettelijk opgelegde plicht of de noodzaak tot mededeling voortvloeiende uit hun taak.

Artikel 8 – Toezicht op naleving en overige bepalingen

8.1
Het College Bescherming Persoonsgegevens is op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens bevoegd toe te zien op de naleving van de in dit privacy statement opgenomen bepalingen.
8.2
Digital Intelligence BV verwijst in haar gebruikersovereenkomst naar dit privacy statement. Dit privacy statement is te vinden op de website van Digital Intelligence BV en wordt op verzoek kosteloos aan de verzoeker verstrekt.

Versie Mei 2018